Всего найдено: 1000
 • Понятие, правовая сущность и виды информационных систем
  Попытки облегчить, а в идеале автоматизировать процесс учета данных, имеют давнюю историю, насчитывающую более 5000 лет, и берут свое начало из Вавилона и Китая[6] [7]. Становление и развитие информационных систем в частности и вычислительной техники в целом происходило в мире поэтапно: - «Нулевое поколение» (1492 - 1936 гг.): развитие средств автоматизации вычислений (дневники Леонардо да Винчи, вычислитель Z4 немецкого инженера К. Цузе, имеющий много общих черт с современными вычислительными
 • 9.4. Психологические аспекты эксплуатации человеко-машинных систем
  Основными задачами обеспечения эксплуатации СЧМ являются: • задачи обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала; • поддержания требуемого уровня качества функционирования человеческого звена. 1 Безопасность включает проведение ряда мероприятий для предупреждения возможных ситуаций в работе системы, ведущих к несчастным случаям. Это комплексная задача, решаемая как на стадиях проектирования СЧМ, так и в процессе учёта личностного фактора. Существует четыре основных подхода к учёту
 • § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
  Теорія держави і права, маючи свій предмет, функції і метод, посідає специфічне місце в системі суспільних (неюридичних) наук. >>>16>>>Розглянемо її співвідношення з філософією, економічною теорією, соціологією, політологією, соціальною психологією.Філософія і теорія держави і права. Філософія — це наука про загальні закони розвитку природи, суспільства, мислення. Філософія виробляє узагальнену систему поглядів на світ, місце в ньому людини, загальні принципи буття і пізнання, досліджує
 • § 3. Класифікація правових систем світу
  Типологія (або наука класифікації) — вчення про типи правових систем. Типологія і порівняльний метод перебувають у тісному зв'язку. З одного боку, порівняння припускає попереднє встановлення типології, з іншого — встановлення типології без порівняння неможливе. Питаннями типології правових систем, їх порівняльним вивченням займаються фахівці в галузі науки порівняльного правознавства. Існує чимало класифікацій правових систем. Запропоновано декілька варіантів критеріїв, за якими вони
 • § 4. Основні типи і підтипи (групи} правових систем світу
  Сама по собі класифікація — лише допоміжний засіб, що застосовується для впорядкування різних правових систем світу.Нижче наведено класифікацію правових систем світу, що пропонувалися протягом кінця XIX — XX століть, у хронологічній послідовності. Е. Глассон,1880р. 1. Група правових систем, на які істотно вплинуло римське право: Італія, Португалія, Румунія, Греція, Іспанія 2. 3. Група правових систем, у розвитку яких вплив римського права був незначним і які грунтувалися на звичаях і
 • § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
  В єдиній ієрархічно побудованій системі джерела писаного права головне місце посідає нормативно-правовий акт (закон). Він має пріоритет щодо звичаю, узагальнення судової практики, внутрішньодержавних договорів. Закони регулюють приватну і публічну сфери суспільних відносин: найбільш важливі питання суспільного устрою, права і свободи громадян, структуру і організацію державної влади, закріплюють правове становище фізичних і юридичних осіб, відносини між ними. >>>534>>>Види законів:•
 • § 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем
  Об'єднання правових систем скандинавських країн в одну групу (підтип) обумовлено спільністю їх генези і сучасного розвитку. Регіонами поширення північноєвропейського права є Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, Ісландія. Географічне вони близькі до країн романо-германського типу правової системи. Проте, на відміну від нього, ця група правових систем не зазнала глибокого впливу римського права. Вона зазнала його лише частково — так само, як і впливу торгових звичаїв міст-держав німецького
 • § 1. Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем
  Схожість правових систем держав Латинської Америки обумовлена спільністю історичних шляхів їх виникнення і подальшого розвитку під впливом континентального права, єдністю в >>>584>>>структурі системи права і норми права, спільністю основного юридичного джерела права — нормативно-правового акта і принципів регулювання суспільних відносин, однаковим сприйняттям американського конституційного права. Все це дозволяє виділити латиноамериканське право як окрему групу змішаного типу правової
 • § 1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем
  Далекосхідна група правових систем — це сукупність правових систем, в основі формування яких лежать не норми права, а норми моралі, звичаї, традиції. Велике значення приділяється ритуалу.Далекосхідну групу складають правові системи Китаю, Гонконгу, Японії, Бірми, Кореї, Монголії, країн Індокитаю, Малайзії. Китай і Японія вирізняються специфікою морально-ідеологічного підходу до права, який справив вплив на правові системи інших країн Сходу.На відміну від континентального, загального і змішаного
 • § 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем
  Звичаєво-общинна група (підтип) правових систем — це сукупність правових систем, які сформувалися на основі норм-звича-їв, що склалися природним шляхом, а також правових норм, >>>638>>>запозичених від колоніальних держав. Цю групу складають правові системи країн, що розвиваються, Африки і Мадагаскару (Малагасійська Республіка).Своєрідність звичаєво-общинної групи правових систем Африканського континенту полягає у тому, що звичаєве право:1) визнається більшістю населення як регулятор
 • Здесь можно выделить такие тенденции: 1) общие, характерные для права в целом, включая систему права и систему
  Здесь можно выделить такие тенденции: 1) общие, характерные для права в целом, включая систему права и систему законодательства как две стороны одного целостного явления; 2) тенденции развития структуры (системы) права; 3) тенденции совершенствования законодательства.К общим тенденциям относятся следующие:Постепенное изменение соотношения - «человек и право». Речь идет о создании такой правовой системы, где бы в центре внимания всегда были человек, его права и свободы. Сюда же относится
 • Поэтому, с современных позиций, Народное собрание не входит в систему государственной власти, оно находится как бы над ней, и
  Поэтому, с современных позиций, Народное собрание не входит в систему государственной власти, оно находится как бы над ней, и поэтому скорее (хотя это и покажется модернизацией) может быть определено как источник государственной власти . Такая модель организации власти отражает сущность прямой демократии как особой формы государственно-правового режима, которая характеризуется значительным влиянием догосударственных социальных регуляторов. В Древней Греции политическая элита не обладала всей
 • Группа правовых систем.
  Группа правовых систем.Правовая семья.Тест 4. Назовите тип права, характерными чертами которого являются: закрепление личной зависимости крестьян; сословный характер, партикуляризм; открытое внеэкономическое принуждение масс; наличие значительного числа норм канонического права.Современное право.Буржуазное право.Феодальное право.Тест 5. Назовите тип права, при котором представители определенного класса не признавались субъектами права.Феодальное право.Рабовладельческое право.Буржуазное
 • Кроме национальных систем права, существует еще международное право.
  Кроме национальных систем права, существует еще международное право. Оно включает в себя нормы, регулирующие отношения государств друг с другом, а также вопросы, касающиеся всех, многих или нескольких государств. Нормы международного права устанавливаются межгосударственными договорами, соглашениями, конвенциями, актами международных организаций (ООН, ОАЕ и др.). Эти нормы могут действовать как непосредственно, так и преломляясь через соответствующие правовые нормы национального права. Нормы
 • Государство устанавливает систему специальных гарантий, обеспечивающих это право.
  Государство устанавливает систему специальных гарантий, обеспечивающих это право.Свобода совести признается во всех демократических конституциях. Гарантии свободы совести и религии включают 1) равноправие граждан независимо от их отношения к религии не допускающее ограничений прав граждан по мотиву конфессиональной принадлежности, разжигания вражды и ненависти на религиозной почве; 2) отделение религиозных, атеистических объединений от государства; 3) светский характер системы государственного
 • Они образуют достаточно сложную многоуровневую систему основных источников российского права, имеющих
  Они образуют достаточно сложную многоуровневую систему основных источников российского права, имеющих вертикальную и горизонтальную структуры. Вертикальная структура системы нормативных актов определяется федеративной природой Российского государства, наличием федеральных источников права, а также источников, издаваемых субъектами Федерации и органами местного самоуправления. Горизонтальная структура выражается в расположении всех нормативных актов по отраслям и институтам права 1. Центральным
 • Правосознание, концентрируя в себе систему идей, взглядов, теорий, чувств, эмоций, настроений и переживаний по
  Правосознание, концентрируя в себе систему идей, взглядов, теорий, чувств, эмоций, настроений и переживаний по поводу права и юриспруденции, выступает основным идеологическим источником правовых норм. Но в общей классификации источников права оно есть особая разновидность социальных факторов правообразования или источников права. В связи с этим представляется возможным рассмотреть воздействие правосознания на источники права через систему специфических функций. Вопрос этот в науке специального
 • Представление о видах, признаках, особенностях различных НПП позволяет построить систему правил законодательной техники, учитывающую
  Представление о видах, признаках, особенностях различных НПП позволяет построить систему правил законодательной техники, учитывающую функциональную роль каждого вида НПП, его значение для слаженной работы всей системы законодательства, для успешной реализации ПН.Исследуя в качестве НПП все элементы правового текста, в том числе и те, которые не являются собственно ПН, мы, с одной стороны, получаем возможность определить положение правовых деклараций, определений и принципов права в структуре
 • Е. классовым государством)». Теоретическая проблема заключалась в определении того, что следует понимать под правом: саму « систему (
  е. классовым государством)». Теоретическая проблема заключалась в определении того, что следует понимать под правом: саму « систему ( или порядок)» общественных отношений, или ту « систему норм или законов», которая « устанавливает, регулирует и охраняет этот порядок общественных отношений». Последний вариант, к которому склонялся сам Стучка, более всего подходил к трактовке права как средства классового господства.57 Энгельс Ф. Положение в Германии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 2. М.,
 • 1 ст. 139 ГК РФ). В систему законодательства о правовой охране служебной и коммерческой тайны входят следующие
  1 ст. 139 ГК РФ).В систему законодательства о правовой охране служебной и коммерческой тайны входят следующие нормативно-правовые акты:- ГК РФ;- ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 г. в ред. ФЗ от 25.05.1995 г.- Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 г. №24-ФЗ;- Законы РФ, регламентирующие деятельность налоговых и таможенных органов, страховых организаций и другие нормативно-правовые акты.Субъектами
 • В систему законодательства о правовой охране топологий интегральных микросхем входят следующие нормативно-правовые
  В систему законодательства о правовой охране топологий интегральных микросхем входят следующие нормативно-правовые акты:- Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 23.09.1992 г. №3526-1;- Постановление Верховного Совета РФ «О порядке введения в действие Закона РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 23.09.1992 г. №3527-1;- подзаконные акты, посвященные регистрации топологий в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > 48
- Авиационная и ракетно-космическая техника - Автоматизация и управление - Автоматизация и управление технологическими процессами - Антенны, СВЧ-устройства и их технологии - Архивоведение - Атомное реакторостроение - Аэродинамика - Библиотековедение - Биотехнология пищевых продуктов - Вакуумная, компрессорная техника - Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети - Гидравлические машины - Горные машины - Динамика, баллистика - Документалистика - Документальная информация - Документоведение - Древесиноведение - Инженерная геометрия и компьютерная графика - Информатика, вычислительная техника и управление - Информационно-измерительные и управляющие системы - Информационно-измерительные приборы - Информационные системы и процессы - Квантовые методы обработки информации - Книговедение - Колесные и гусеничные машины - Конструкция летательных аппаратов - Кораблестроение - Математическое и программное обеспечение вычислительных машин - Математическое моделирование - Машиноведение - Машиностроение - Машины агроинженерных систем - Машины, агрегаты и процессы - Методы и системы защиты информации - Методы контроля и диагностика в машиностроении - Метрология - Обработка давлением - Оптические и оптико-электронные приборы - Организация производства - Первичная обработка текстильных материалов - Пневмосистемы - Приборостроение - Приборы и методы измерения - Приборы и методы контроля природной среды - Приборы и методы преобразования изображений и звука - Приборы навигации - Приборы, системы и изделия медицинского назначения - Проектирование и конструкция судов - Производство текстильной и легкой промышленности - Промышленное рыболовство - Процессы и аппараты пищевых производств - Радиоизмерительные приборы - Радиолокация и радионавигация - Радиотехника и связь - Роботы - Сварка - Светотехника - Силовая электроника - Системный анализ - Системы автоматизации проектирования - Системы и устройства телевидения - Системы телекоммуникаций - Системы, сети и устройства телекоммуникаций - Средства механизации сельского хозяйства - Стандартизация и управление качеством продукции - Судовые энергетические установки - Теоретическая электротехника - Теоретические основы информатики - Теория механизмов и машин - Тепловые двигатели - Тепловые двигатели - Тепловые, электроракетные двигатели - Технология жиров, эфирных масел - Технология и машины лесозаготовок - Технология и оборудование деревопереработки - Технология и товароведение пищевых продуктов - Технология машиностроения - Технология мясных продуктов - Технология приборостроения - Технология продовольственных продуктов - Технология сахара - Технология судостроения - Технология швейных изделий - Транспортное машиностроение - Трение и износ в машинах - Управление в социальных и экономических системах - Холодильная и криогенная техника - Численные методы и комплексы программ - Эксплуатация летательных аппаратов - Электромеханика - Электрооборудование в сельском хозяйстве - Электротехника - Электротехнические комплексы и системы - Электротехнология - Элементы и устройства вычислительной техники -