Всего найдено: 48
 • 8.4. Бочарников В.Н., Охоткина В.Э. Экологическая безопасность рекреации и туризма в прибрежно-морской зоне Японского моря (Приморский край)
  Источник: Бочарников В.Н. Экологическая безопасность рекреации и туризма в прибрежно-морской зоне Японского моря (Приморский край) / В.Н. Бочарников, В.Э. Охоткина // Астраханский вестник экологического образования. – 2014. – N 3(29) – С. 46-55. Полный текст: http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-bezopasnost-rekreatsii-i-turizma-v-pribrezhno-morskoy-zone-yaponskogo-morya-primorskiy-kray. Прибрежно-морская зона Приморского края интенсивно используется в качестве рекреационного
 • 3.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму
  Переважна більшість закладів і установ фізкультури, спорту, рекреації та туризму сьогодні фінансують свою діяльність самостійно, за рахунок надання відповідних платних послуг, коштів спонсорів та меценатів. Тільки незначна частка витрат таких організацій фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, держав-них цільових фондів. Відповідно до бюджетної класифікації виділяють такі види видатків, які належать до фізкультури та спорту: на утримання національних збірних команд
 • Туризм
    Туризм и рекреация всегда были важной отраслью хозяйства Латвии, обеспечивающей ей 5% ВНП. После провозглашения независимости было решено переориентировать латвийский рынок туризма на местных жителей и туристов с Запада. Для жителей России и других стран СНГ получение латвийской визы стало проблемой. Политизация туристического бизнеса принесла стране огромные убытки. Из-за жесткого визового режима численность отдыхающих из России невелика, поэтому значительная часть курортов Юрмалы не
 • 2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей та діяльності
  У туризмі, зокрема міжнародному, є дві суб’єктні сторони — ті, хто надає туристичні послуги, й ті, хто цими послугами користується. Відповідно до цього має бути подвійний погляд на міжнародний туризм. По-перше, з точки зору cуб’єкта надання послуг, міжнародний туризм є видом комерційної, міжнародної економічної діяльності, змістом якого є надання туристичних послуг (рекреаційного, історико-пізнавального, естетико-видовищного характеру), а також реалізація товарів туристичного попиту з метою
 • Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
  До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Назва даної категорії земель походить від терміну "рекреація" - від лат. "recreatio" (відпочинок). "Рекреація" - "відпочинок, поновлення сил людини, витрачених на трудову діяльність""3. Враховуючи ту обставину, що для організації відпочинку населення можуть використовуватися найрізноманітніші
 • Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
  До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Назва даної категорії земель походить від терміну "рекреація" - від лат. "recreatio" (відпочинок). "Рекреація" - "відпочинок, поновлення сил людини, витрачених на трудову діяльність""3. Враховуючи ту обставину, що для організації відпочинку населення можуть використовуватися найрізноманітніші
 • 2.11.2. Класифікація різновидів міжнародного туризму
  Критерієм, згідно з яким у міжнародній практиці відрізняють туризм від інших видів подорожей, є часові характеристики перебування за кордоном: туристом вважається людина, яка перебувала хоча б ніч у країні перебування. Далі розглянемо класифікацію власне видів туризму, а також критерії такої класифікації. Згідно з формальним та функціональним підходами можна класифікувати різновиди міжнародного туризму у такий спосіб. Відповідно до визначальних цілей отримувачів туристичних послуг:
 • 82 Поняття, склад та види рекреаційних зон і територій: правові критерії зонування рекреаційних територій.
  Рекреаційно ресурси — сукупність об’єктів і явищ природного й антропогенного походження, природні й культурно-історичні комплекси та їхні елементи, що використовуються для туризму, лікування та відпочинку.Відповідно до ЗАКОНу УКРАЇНИ «Про охорону навколишнього природного середовища», Стаття 63. Рекреаційні зони. Рекреаційними зонами є ділянки суші і водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму. До земель рекреаційного призначення належать землі, які
 • Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
  До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпо­чинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Землі рекреаційного призначення є одна з катего­рій, що входить до складу земель України (п. «г» стат­ті 19 Земельного кодексу). Віднесення земель до цієї категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повнова­жень (ст. 20 Земельного кодексу). Рекреаційні зони — це ділянки
 • Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
  До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпо­чинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Землі рекреаційного призначення є одна з катего­рій, що входить до складу земель України (п. «г» стат­ті 19 Земельного кодексу). Віднесення земель до цієї категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повнова­жень (ст. 20 Земельного кодексу). Рекреаційні зони — це ділянки
 • 77. Поняття, склад та види рекреаційних зон і територій: правові критерії зонування рекреаційних територій.
  Поняття рекреаційних зон (територій) міститься в ст. 63 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Рекреаційними зонами є ділянки суші і водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму. Таким чином, природним ресурсам рекреаційних зон притаманні певні якості (унікальність, наявність відновно-оздоровчих властивостей, естетична привабливість), які справляють благотворний вплив на організм людини, відновлюючи ЇЇ життєві,
 • Правовий режим земель рекреаційного призначення та їх використання для організації відпочинку і туризму і спорту.
  Правовий режим земель рекреаційного призначення встановлює Земельний кодекс України.Глава 9. Землі рекреаційного призначення Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших
 • § 1. Поняття і склад земель рекреаційного призначення
  Рекреація у перекладі з латині означає "відновлення", "відтво­рення". У науковому обігу це слово значно звузило свою первісну семантику і тепер вживається як синонім відпочинку, відновлення життєвих сил і працездатності людини, забезпечення її оздоровчих, пізнавальних, культурно-розважальних потреб. Відповідно до ст. 50 ЗК землі рекреаційного призначення це землі, використовувані для організації відпочинку населення, туризму і проведення спортив­них заходів. Україна має
 • § 1. Поняття і склад земель рекреаційного призначення
  Рекреація у перекладі з латині означає "відновлення", "відтво­рення". У науковому обігу це слово значно звузило свою первісну семантику і тепер вживається як синонім відпочинку, відновлення життєвих сил і працездатності людини, забезпечення її оздоровчих, пізнавальних, культурно-розважальних потреб. Відповідно до ст. 50 ЗК землі рекреаційного призначення це землі, використовувані для організації відпочинку населення, туризму і проведення спортив­них заходів. Україна має
 • 50. Землі рекреаційного призначення.
  Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків
 • Правовий режим земель рекреаційного призначення та їх використання для організації відпочинку і туризму.
  Правовий режим рекреаційних зон — це сукупність правил, ви­мог щодо створення, використання, управління, охорони рекре­аційних зон, покликаних сприяти ефективному функціонуванню цих зон з метою відновлення життєвих сил і працездатності лю­дини. Рекреаційні зони як юридичне поняття є комплексним, тому їх правовий режим визначено в еколого-правових нормах різних за­конів. Зміст правового режиму використання та охорони рекреаційних зон становлять: — визначення поняття рекреаційним зон як об'єктів
 • § 2. Загальний правовийрежим земель рекреаційного призначення
  Правовий режим земель рекреаційного призначення являє со­бою порядок поведінки суб'єктів правовідносин з приводу їх вико­ристання. Він встановлюється крім земельного законодавства зако­нодавством про рекреаційну діяльність, яке стало активно розвива­тися у роки незалежності України. Останнє включає законодавст­во про рекреаційні зони, туризм, фізичну культуру і спорт, музеї і музейну справу, вільні економічні зони рекреаційного типу, поло­ження лісового і водного законодавства, які стосуються
 • § 2. Загальний правовий режим земель рекреаційного призначення
  Правовий режим земель рекреаційного призначення являє со­бою порядок поведінки суб'єктів правовідносин з приводу їх вико­ристання. Він встановлюється крім земельного законодавства зако­нодавством про рекреаційну діяльність, яке стало активно розвива­тися у роки незалежності України. Останнє включає законодавст­во про рекреаційні зони, туризм, фізичну культуру і спорт, музеї і музейну справу, вільні економічні зони рекреаційного типу, поло­ження лісового і водного законодавства, які стосуються
 • 2.6. Землі рекреаційного призначення
  Землі рекреаційного призначення – землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і
 • Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
  Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для регенерації здоров’я і підтримки працездатності населення. Структура. До рекреаційних ресурсів відносять об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку, туризму. До їх складу входять бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. Вони розміщені
 • Законодавчі вимоги щодо створення рекреаційних зон і територій: нормативи та стандарти в галузі рекреації.
  Вирішальним фактором віднесення ділянок суші та во; стору до рекреаційних зон є можливість їхнього цільового використання для організації масового відпочинку населення.Порядок створення рекреаційних зон залежить від їх знаходження та виду природних об'єктів, розташованих на цій ділянці. Рекреаційні зони в межах населених пунктів створюються згідно генеральним планом, населених пунктів, за рішенням місцевих рад, узгодженим з органами Мінекобезпеки та іншими відповідними державними органами. Це
1 2 3
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет - Валютные зоны - Взаимодействие государства и бизнеса - Внешнеэкономическая деятельность - Всемирное хозяйство - Глобализация экономической деятельности - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Землеустройство - Институциональная экономика - Интернационализация хозяйственной жизни - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Международная деятельность инвестиционных компаний - Международная деятельность пенсионных фондов - Международная деятельность страховых компаний - Международная деятельность финансовых институтов - Международная и национальная экономическая безопасность - Международная торговля - Международная транспортная инфраструктура и телекоммуникации - Международная экономическая взаимозависимость - Международное разделение труда - Международные потоки ссудного капитала - Международные экономические организации - Международный технологический обмен - Миграция рабочей силы - Микроэкономика - Мировая валютная система - Мировая экономика, международная экономика - Мировой рынок товаров и услуг - Мировой фондовый рынок - Мировые резервные и региональные валюты - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Платежно-расчетные отношения стран - Политическая экономия - Последствия глобализации - Развитие ресурсной базы мирового хозяйства - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Рекреация и туризм - Система технологий - Современные рыночные стратегии - Стандартизация и управление качеством продукции - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Транснациональные корпорации - Управление инновациями - Ценообразование - Эволюция мирохозяйственного механизма - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -