Всего найдено: 1000
 • Застосування радіонуклідної діагностики в онкології: можливості і помилки
  Поряд із рентгенівськими дослідженнями, в онкології знайшли дуже широке застосування і радіонуклідні дослідження (РНД). В основу методу закладено принцип „мічених атомів”. Першим знайшов застосування радіоактивний фосфор (32Р) для діагности­ки меланом і раку шкіри. Сучасне технічне забезпечення дає змогупроводити динамічні спостереження, а також отримувати візуаль­не зображення органа і розподіл радіофармацевтичного препарату (РФП) у ньому. Онкологічна клініка не може вважатися сучасною, якщо в
 • Особливості хірургічного методу в онкології
  Відомо, що сучасна онкологія послуговується хірургічним, про­меневим, медикаментозним (цитостатичним і гормональним) та імунологічним методами в лікуванні злоякісних пухлин. Найдавнішим і найрадикальнішим методом є хірургічний, яким користувалися ще лікарі Стародавнього Світу (Халдеї, Єгипту, Греції, Риму). Але до XIX століття хірургія раку була тільки серією відчайдушних спроб без наукового обґрунтування і, як правило, несла хворим додаткові страждання, супроводжувалася колосаль­ною
 • Помилки в лікуванні онкологічних хворих променевими методами[††]
  Променева терапія займає важливе місце в лікуванні онкологіч­них хворих. Близько 60% усіх пацієнтів із пухлинами потребують саме променевої терапії — основного або ад'ювантного способу лі­кування. Променева терапія застосовується в онкології від початку ХХ століття з часу відкриттів Пулюя, Рентгена і Беккереля. В останні роки арсенал променевих методів значно розширився завдяки впро­вадженню сучасних технологій променевого впливу на пухлину. Частота застосування променевих методів лікування
 • 3.4. Синдром ендогенної інтоксикації онкологічних хворих
  Говорячи про системний вплив пухлини на організм, важко поминути ряд клінічних явищ, що об'єднуються під поняттям «раковий токсикоз». Це комплексне поняття, яке сприймається далеко не усіма онкологами. В зарубіжній літературі воно описується як неспецифічна «поліорганність ура­жень», акцентуючи увагу, що в онкологічних хво­рих можна спостерігати дисфункцію ряду органів, не пов'язаних з метастичним процесом, що приз­водить до ендогенної інтоксикації організму. Зви­чайно цей синдром розвивається
 • 6.5. Відновне лікування онкологічних хворих
  Останнім часом помітно зріс контингент осіб у III клінічній групі, тобто колишніх онкологічних хворих, які пройшли курс радикального лікування. Таких осіб прийнято називати «практично здоро­вими», маючи на увазі, що в них немає проявів ос­новної хвороби— раку. Але не можна вважати практично здоровою людину, позбавлену шлунка,частини кишок чи легені. Не є здоровими і люди після інтенсивних курсів променевого лікування чи хіміотерапії зі стійкими лейкопеніями і вадами імунної системи. Такі люди,
 • Возможности метода исследования качества жизни в онкологии
  Следует отметить следующие возможности метода исследования КЖ в онкологии: ■ изучение влияния заболевания на физическое, психологическое и социальное функционирование больного; ■ выбор стратегии лечения; ■ оценка эффективности лечения; ■ экспертиза эффективности новых лекарственных препаратов; ■ прогнозирование характера течения заболевания и показателей выживаемости; ■ проведение индивидуального мониторинга состояния больного; ■ экспертиза
 • БИГУАНИД МЕТФОРМИН В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
  Л.М. Берштейн ФГУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Росмедтехнологий», Санкт-Петербург О возможном применении бигуанидов как противоопухолевых средств исследователи стали задумываться достаточно давно, о чем свидетельствует тот факт, что доступные публикации такого рода появились, по крайней мере, более полувека назад. При этом бигуаниды рассматривались в тот период как химические соединения определенного класса (по аналогии с некоторыми дезинфектантами и антималярийными средствами), и не
 • Биопсия в онкологии
  Основной принцип в онкологии лечение не может быть начато без морфологического подтверждения злокачественной опухоли. Термин"биопсия"(от греческого "биос" жизнь и "опсис" зрение) был предложен в 1879 г. французским дерматологом Эрнестом Анри Бенье для обозначения исследования кусочка ткани, удаленного прижизненно хирургическим путем с диагностической целью, которое предусматривает не только забор ткани, но ее микроскопическое исследование. Затем это понятие было
 • Принципы диспансеризации больных в онкологии
  Только раннее выявление злокачественной опухоли и адекватное лечение обеспечивают стойкий и длительный клинический эффект. Только диспансерный метод, являющийся достижением отечественного здравоохранения, дает возможность обеспечить правильную организацию профилактики, лечения онкологических больных и последующего наблюдения за ними. Роль поликлиник – выявление больных с новообразованиями на ранних стадиях, наблюдение и лечение больных с предраковыми и хроническими заболеваниями, а также лиц,
 • Интервенционная радиология в онкологии
  Стремление рентгенологов расширить свои чисто диагностические возможности до лечебных, с одной стороны, желание хирургов достигнуть операционных результатов быстрее, менее травматично и, не прибегая к общему наркозу, - с другой, привели к рождению специальности интервенционная радиология (рентгеноэндоваскулярная хирургия, рентгенохирургия, рентгенодиапевтика и т.д). Впервые термин «интервенционная радиология» (ИР) ввел A. Margulis (1967).однако пионерами ИР следует считать Dotter С.Т. и Judkins
 • Принципы деонтологии в онкологии.
  Два принципиальных по­ложения определяют тактику врача по отношению к онкологи­ческому больному: 1) оптимальное использование диагностических процедур и лечебной помощи должно осуществляться с максимальным щажением психики больного; 2) каждый больной злокачественной опухолью подлежит ле­чению. Обследование заболевших должно быть адекватным. Не име­ет смысла добиваться гистологического подтверждения диагноза у больных, которым из-за тяжелого состояния не может быть оказана лечебная помощь.
 • ИСТОРИЯ ОНКОЛОГИИ В РОССИИ
  Онкологическая служба России отметила свое 50-летие в 1995 г. Постановление Совета Народных Комиссаров РФ № 935 от 30 апреля 1945 г. "О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению" послужило основой для развертывания в стране сети онкологических учреждений, объединенных идеей совершенствования помощи онкологическим больным, однако исторические этапы формирования и становления онкологии в России уходят в далекое прошлое. Представление о взглядах русских лекарей на
 • ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГИИ
  Рентгенологический метод исследования для злокачественных опу­холевых заболеваний, применяемый в клинической онкологии, занимает одно из ведущих мест. За последние годы рентгенодиагностика злокаче­ственных новообразований значительно продвинулась вперед, и достигну­ты в этой области большие успехи. В частности, достигнуты весьма суще­ственные успехи по разработке и усовершенствованию таких методик, как лимфография, электрорентгенография, маммография, ангиография и др. Все это стало возможным
 • Можливості і обмеження морфологічної діагностики в онкології[§]
  У комплексі клініко-лабораторних досліджень хворих, які під­даються діагностиці з приводу можливих злоякісних пухлин, най­важливіше місце належить морфологічному дослідженню ураже­ної тканини. Результати морфологічного дослідження мають не лише клінічне, а й юридичне значення — вони обґрунтовують ліку­вальну тактику, яка нерідко є агресивною і не завжди однозначно сприймається пацієнтами. Морфологічне дослідження вважається одним із найбільш об'єктивних з тих методів, що застосовуються в
 • 5.7. Термографія в онкології
  Нині накопичено значний досвід застосування термографічного методу в онкології, який грунту­ється на виявленні асиметричних гіпертермічних ділянок над зоною розміщення пухлини. За допо­могою методу термографії можна: 1) вирішувати питання топічної діагностики пухлинних вогнищ; 2) проводити диференціальну діагностику до­броякісних і злоякісних пухлин; 3) прогнозувати перебіг захворювання. Термографічне обстеження, проведене в ди­наміці, дає змогу виявляти ранні рецидиви та ме­тастази, оцінювати
 • КОГДА БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРОВАЛА, ОН РАБОТАЛ НАД КНИГОЙ ДНЕМ ДОМА, ДЕЛАЛ НАБРОСКИ ГЛАВ В ОЧЕРЕДИ К ОНКОЛОГУ, СОЗВАНИВАЛСЯ С РЕДАКТОРОМ, ПОКА В ВЕНУ ЕМУ КАПАЛА ХИМИОТЕРАПИЯ.
  Когда стемнело и палата была освещена лишь мягким светом настенной лампы, дыхание Пола стало сбивчивым и нерегулярным. Все его тело казалось расслабленным. Примерно в 21.00 Пол, лежавший с чуть раскрытыми губами и сомкнутыми глазами, сделал вдох, за которым последовал долгий финальный выдох. Незаконченность его книги является неотъемлемым компонентом той правды, реальности, с которой пришлось столкнуться Полу. В течение последнего года жизни Пол писал беспрестанно, вдохновляемый целью и
 • Исследование качества жизни в онкологии
  И сследование КЖ в онкологии играет исключительно важную роль, как в клинических исследованиях, так и в клинической практике. Изменения составляющих КЖ особенно рельефно проявляется у онкологического больного, причем во многом они определяются этапом развития опухолевого процесса. На ранних стадиях заболевания физическое состояние пациента, как правило, не нарушено, однако имеет место изменение психологического и социального функционирования. В поздних стадиях онкологического заболевания
 • Инструменты оценки качества жизни в онкологии
  В большинстве случаев, за редким исключением, в онкологии применяют специальные опросники. Наиболее распространенными из них являются следующие: ■ EORTC QLQ-C 30, ■ FACT-G, ■ Rotterdam Symptom Checklist (RSC), ■ Functional Living Index - Cancer (FLIC), ■ Cancer Inventory of Problem Situations (CIPS), ■ Rehabilitation Evaluation System (CARES). В ряде случаев используют шкалы для оценки физического состояния, боли и симптомов: ■ Karnovsky Performance
 • На вопросы отвечают онкологи (Россия, США)
  Раннее диагностирование изменило масштаб операции? Да. Раньше снимали и большую, и малую грудные мышцы. Потом, как правило, инвалидность —рука не работает, отечность, колоссальная психологическая трав­ма. Теперь часто вырезают лишь дольки МЖ. Раньше направляли больную с заключением — опухоль мала, не прощупывается. Даже опытный онколог просил пациентку показаться через полгода...Так это же рискованно? То-то и оно. Случались казусные ситуации. Приходит на обследование женщи­на к нам после
 • Общие вопросы онкологи
  и . По сложности и важности для человечества проблема рака не знает аналогов. Ежегодно на земном шаре от злокачественных опухолей заболевают и умирают более 6 мл человек, из них 0,3 мл – в России. Среди причин смерти злокачественные опухоли занимают второе место, уступая заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Поэтому изучение причин возникновения, закономерностей массового распространения, возможностей профилактики онкологических заболеваний и борьбы с ними, являются в настоящее время
 • Лекция по Онкологии
  Общие вопросы онкологи Этиология и патогенез опухолевого рост Современное представление о предраке Концепция канцерогенеза. Особенности и механизмы действия различных канцерогенов. Последовательность морфологических изменений в процессе канцерогенеза. Клинические группы онкологических больных. Международные символы, применяемые для характеристики опухолевого процесса. Клинические стадии злокачественных опухолей в системе Т№М. Степени морфологической дифференцировки опухолевой ткани.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 48
- Авиационная медицина - Акушерство - Аллергология - Анатомия человека - Анестезиология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Венерические болезни - Внутренние болезни - Гастроэнтерология - Гематология - Гериатрия - Геронтология - Гигиена - Гинекология - Гистология - Глазные болезни - Детская хирургия - Дефектология - Здравоохранение - Инфекционные болезни - Искусственные органы - Кардиология - Клиническая иммунология - Клиническая лабораторная диагностика - Клиническая медицина - Кожные болезни - Космическая медицина - Курортология - Лечебная физкультура - Лучевая диагностика - Лучевая терапия - Медико-биологические науки - Медико-социальная экспертиза - Медицина катастроф - Медицина труда - Медицинская генетика - Медицинская паразитология - Медицинская техника - Медицинская этика - Морская медицина - Наркология - Народная медицина - Наследственные болезни - Нейрохирургия - Нервные болезни - Нетрадиционная медицина - Нефрология - Онкология - Ортопедия - Основы медицинских знаний - Паллиативная медицина - Патологическая анатомия - Патологическая физиология - Педиатрия - Первая помощь - Переливание крови - Профилактическая медицина - Психиатрия - Пульмонология - Реаниматология - Ревматология - Сердечно-сосудистая хирургия - Социальная медицина - Спортивная медицина - Стоматология - Судебная медицина - Терапия - Технология получения лекарств - Токсикология - Травматология - Трансплантология - Урология - Фармакогнозия - Фармакология - Фармацевтическая химия - Фармацевтические науки - Фармацевтическое дело - Физиология человека - Физиотерапия - Фтизиатрия - Химиотерапия и антибиотики - Хирургия - Эмбриология - Эндокринология - Эпидемиология -