Всего найдено: 1000
 • ГЕОЛОГИЯ КАК ОСНОВА
  Наибольшая трудность, которая стояла на пути всех эволюционных теорий, — это ничтожная скорость изменений. В памяти человечества не осталось примеров превращения одного вида в другой. Если такой процесс и имел место, он должен был быть исключительно медлительным, может быть затянувшимся на сотни тысяч лет. Во времена Сред-невековья и нашего времени европейцы знали только слово Библии и полагали, что нашему миру 6 тысяч лет. Для эволюции это временное пространство ничтожно.В 1785 г. произошло
 • Развитие химии, геологии, географии, ботани- ки, зоологии и т. д.
  сводилось главным образом к накоплению и описанию новых фактов. Од- нако в этом отношении были достигнуты зна- чительные успехи. Была преодолена традиция черпать фактический материал, идеи и концепции из сочинений античных авторов. Основ- ное внимание стало уделяться непосредственному и самостоятельно- му изучению природы. В химии были открыты неизвестные ранее вещества, изучались их свойства, чему способствовали развитие красильного дела, неко- торых химических производств, медицины (все шире
 • ГЕОЛОГИЯ
  На нашей планете нет, казалось бы, ничего более прочного и устойчивого, чем материки. Эти обширные пространства суши — твердые скалы, величавые горные хребты, глубокие каньоны - представляются воплощением неподвижности и неизменности. Так думает непрофессионал, а некогда так думали и геологи. Поэтому, когда в 1912 году австрийский геолог Альфред Вегенер выдвинул предположение, что в отдаленном прошлом целые континенты передвигались на тысячи километров, его теория была встречена с недоверием и
 • 1.1. ПОНЯТТЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  Довготривале інтенсивне використання ресурсів надр в межах головних гірничопромислових регіонів України призвело до значних змін геологічного середовища. Так оцінюється екологічна складова надрокористування стратегічним природоохоронним законом. Натомість у промисловій (господарській) складовій, при розгляді проблем розвитку мінерально-сировинної бази України (далі - МСБ) акцентується увага на потребі зваженого системного підходу, оптимальним варіантом якого є збалансоване використання ресурсів
 • 1.2. ДЖЕРЕЛА ГЕОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  Геологічне законодавство можна визначити як сукупність нормативних актів, які є інституційними джерелами геологічного права. Його система загалом обумовлена предметом регулювання, межі якого на сьогодні офіційно не визначені. В той же час сформованість геологічних відносин, що і є предметом геологічного законодавства, безумовно слід вважати об’єктивною реальністю. Акти геологічного законодавства можна класифікувати за двома основними критеріями: юридичною силою актів та змістом норм
 • Суб’єкти права геологічного вивчення надр
  Схема 4.1. Користувачі надр Користувачами надр, згідно ст. 13 КпН, можуть бути: 1) вітчизняні: a. підприємства; b. установи; c. організації; d. громадяни; 2) іноземні: a. юридичні особи; b. громадяни. Однак слід мати на увазі, що відповідно до ст. 19 КпН, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Ч. 1 ст 20 КпН підтверджує, що для геологічного вивчення, в тому числі для
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ І РОЗВІДКИ НАДР
  Навчальні цілі: - знати заходи органів державного управління щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин; - знати завдання Кабінету Міністрів України щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр. Схема 5.1. Заходи щодо створення Національної акціонерної компанії "Надра України" Схема 5.2. Указ Президента України "Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин" Схема 5.3. Рішення Ради
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Навчальні цілі: - знати основні завдання, права, повноваження і функції державної геологічної служби України; - знати організаційну структуру і склад державної геологічної служби України. Схема 6.1. Основні завдання державної геологічної служби України Схема 6.5. Організаційна структура державної геологічної служби 107 108
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Навчальні цілі: - знати основні правові засади державної реєстрації та обліку геологічної діяльності; - знати роботи з геологічного вивчення надр, які підлягають і не підлягають державній реєстрації. Схема 9.1. Основні роботи з обліку, аналізу, систематизації та узагальнення результатів геологічного вивчення надр I ^£ 130
 • ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ В СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Навчальні цілі: - знати основні принципи плати за користування надрами; - знати основні засади оподаткування геологічної діяльності; - знати основні положення бухгалтерського обліку витрат на розвідку запасів корисних копалин. Схема 10.1. Види надр, що не належать до об’єктів оподаткування Схема 10.2. Витрати, що включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, які підлягають амортизації Схема 10.3. Склад витрат на розвідку запасів корисних
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
  Навчальні цілі: - знати органи державного геологічного контролю, їх головні завдання, права та об’єкти, за якими вони здійснюють державний контроль; - знати основні засади і порядок здійснення державного геологічного контролю. Схема 11.1. Органи державного геологічного контролю Схема 11.2. Головні завдання органів державного геологічного контролю Схема 11.8. Об’єкти контролю відділу Схема 11.10. Об’єкти контролю відділу
 • ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО)
  Навчальні цілі: - знати основні положення розпорядження геологічною інформацією; - знати порядок обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріалами. Схема 13.1. Відомості, що зазначаються у запиті до Геоінформу про надання геологічної інформації у користування Схема 13.2. Відомості, що зазначаються у запиті до Держгеонадра про придбання геологічної інформації Схема 13.4. Геологічні матеріали, що підлягають зберіганню у Геоінформі України
 • ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОГО КАРТУВАННЯ УКРАЇНИ
  Навчальні цілі: - знати напрями використання і склад типових комплектів Державних геологічної, еколого-геологічної та гідрогеологічної карт України. Схема 14.1. Регіони, за якими складаються Державні геологічна, еколого-геологічна і гідрогеологічна карти України масштабу 1:200000 Схема 14.2. Напрями використання Державної геологічної карти України масштабу 1:200000 Схема 14.5. Склад типових комплектів Державних геологічної, еколого-геологічної і гідрогеологічної карт України масштабу 1:200000
 • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГЕОЛОГІЧНОЇ ТА МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СЛУЖБ
  Навчальні цілі: - знати основні принципи правового становища геологічної та маркшейдерської служби. Схема 21.1. Основні заходи з посилення геолого-маркшейдерської служби вуглевидобувних підприємств Міпаливенерго
 • ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНИХ СХОВИЩ
  Навчальні цілі: - знати основні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах. Схема 22.1. Основні принципи безпеки для здоров’я людини при захороненні радіоактивних відходів у геологічних сховищах Схема 22.2. Фактори, які передбачаються і враховуються у проекті геологічного сховища Схема 22.3. Вимога та основні умови експлуатації, пов’язані з безпекою геологічного сховища Схема 22.4. Базові положення вибору майданчика для розміщення сховища для
 • ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР ПРИ ГЕОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Навчальні цілі: - законодавчі акти і нормативні документи, якими керуються у наглядовій діяльності при геологічному вивченні родовищ мінеральних і прісних підземних вод, їх розробці та охороні; - знати основні вимоги в галузі охорони надр; - знати повноваження Мінприроди, Держгеонадр, Держпраці, Держзема- генства та їх органів. Схема 24.1. Основні вимоги в галузі охорони надр Схема 24.2. Законодавчі акти і нормативні документи, якими керуються у наглядовій діяльності при геологічному вивченні
 • ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Навчальні цілі: - знати основні принципи правового забезпечення екологічної безпеки геологічної діяльності; - знати основні завдання Державної екологічної інспекції України. Схема 25.1. Основні завдання Держекоінспекції України
 • МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Навчальні цілі: - знати основні принципи міжнародного співробітництва с сфері геологічної діяльності. Схема 27.1. Двосторонні угоди між Україною та іншими країнами в сфері геологічної діяльності
 • МІЖНАРОДНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО
  Навчальні цілі: - знати основні положення міжнародних угод в сфері геологічної діяльності. Схема 28.1. Основні міжнародні угоди в сфері геологічної діяльності Схема 28.4. Завдання Гірничої хартії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
 • ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  Навчальні цілі: - знати відомості про основні законодавчі акти зарубіжних країн в галузі геологічного права. № п/п Країна, назва закону, дата прийняття Кількість статей закону Кількість статей присвячених геологічному вивченню надр Питома вага L Росія, закон «Про надра», 21.02.1992 р._ 52 10 192 2^ Вірменія, кодекс про надра, 06.11.2002 р. 65 13 20,0 У Азербайджан, закон «Про надра», 13.02.1998 р. 48 9 18,75 4^ Білорусія, кодекс про надра, 14.07.2008 р. 9Ί 10 11,0 ~5. Грузія,
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про День геолога
  На підтримку ініціативи працівників геології, геодезії та картографії України постановляю: Установити в Україні професійне свято працівників геології, геодезії та картографії - День геолога, яке відзначати щорічно у першу неділю квітня. Президент України Л. КУЧМА м. Київ 7 лютого 1995 року N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 48
- Аэрокосмические исследования Земли - География почв и геохимия ландшафтов - Геодезия - Геоинформатика - Геомеханика, разрушение горных пород - Геоморфология и эволюционная география - Геотектоника и геодинамика - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) - Геофизика - Геофизика - Геофизические методы поисков полезных ископаемых - геохимические методы поисков полезных ископаемых - Геохимия - Геоэкология - Гидрогеология - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия - Гляциология и криология Земли - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология - Грунтоведение - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель - Инженерная геология - Картография - Литология - Маркшейдерское Дело и геометрия недр - Мерзлотоведение - Метеорология, климатология, агрометеорология - Минерагения - Минералогия, кристаллография - Обогащение полезных ископаемых - Общая и региональная геология - Океанология - Палеонтология - Петрология, вулканология - Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений - Поиски и разведка твердых полезных ископаемых - Политическая география - Проектирование горно-технических систем - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений - Рекреационная география - Рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика - Социальная география - Стратиграфия - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ - Технология бурения и освоения скважин - Технология и техника геологоразведочных работ - Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых - Физика атмосферы и гидросферы - Физическая география и биогеография - Экономическая география -