Всего найдено: 878
 • ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСТВА
  Акушерство (франц. accoucher — помогать при родах) — область клинической медицины, изучающая физиологические и патологические процессы, происходящие в организме женщины, связанные с зачатием, беременностью, родами и послеродовым периодом, а также разрабатывающая методы родовспоможения, профилактики и лечения осложнений беременности и родов, заболеваний плода и новорожденного. Зарождение акушерской практики. Акушерство в первобытном обществе. Акушерство зародилось на заре человечества.
 • ПРЕДМЕТ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
  Акушерство (франц. accoucher — допомагати при пологах) — галузь клінічної медицини, що вивчає фізіологічні і патологічні процеси, які відбуваються в організмі жінки, пов’язані з зачаттям, вагітністю, пологами і післяпологовим періодом, а також розробляє методи родопомочі, профілактики і лікування ускладнень вагітності і пологів, захворювань плода і новонародженого. Гінекологія (від грец. gyne — жінка, logos — наука) вивчає анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму, хвороби статевих
 • ПРЕДМЕТ АКУШЕРСТВАІ ГІНЕКОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУАКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
  Акушерство (франц. ассоискег — допомагати при пологах) — галузь клінічної медицини, що вивчає фізіологічні і патологічні процеси, які відбуваються в організміжінки, пов’язані з зачаттям, вагітністю, пологами і післяпологовим періодом, а також розробляє методи родопомочі, профілактики і лікування ускладнень вагітності іпологів, захворювань плода і новонародженого.Гінекологія (від грец. дупе — жінка, Іодоз — наука) вивчає анатомо-фізіологічніособливості жіночого організму, хвороби статевих
 • Определение предмета «Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных»
  Каждая из трех составных частей дисциплины «Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных» имеет свои определенные цели и задачи, но все они связаны между собой, так как изучают процессы, происходящие в половой и эндокринной системах или в молочной железе. Ветеринарное акушерство (от франц. accoucher – «рожать», «помогать при родах») рассматривает нормальные и патологические процессы в организме самок сельскохозяйственных животных в связи с наступлением у них половой зрелости, в
 • Общие понятия в акушерстве
  Акушерство зародилось с рождением человека. Основоположником отечественного акушерства является Н.М. Максимович-Амбодик, который написал труд “Искусство появления или наука о бабичьем деле”. Акушерство - наука о физиологических и патологических процессах, возникающих в организме женщины в связи с зачатием, беременностью, родами и послеродовым периодом. Гинекология - это наука о заболеваниях органов половой системы женщины вне беременности, родов и послеродового периода. Основоположником научной
 • АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА В АКУШЕРСТВЕ
  Антисептика и асептика (от греческого апіі — против, а — отрицание, зерш — гниение) — способи предупреждения заражения ран и борьбьі с их ин- фицированием .В доантисептический период в акушерстве бьіло очень много осложнений и летальньїх исходов в связи с возникновением послеродовьіх септических заболеваний («родильная горячка»).Асептику и антисептику в акушерство ввел вен- ский акушер Земмельвейс, которьій заметил, что студентьі, приходящие на практику в роддом из ана- томического музея, несут
 • ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗВИТОК АКУШЕРСТВА В УКРАЇНІ
  Акушерство (від франц. accoucher — народжувати) — галузь клінічної медицини, що розглядає фізіологічні та патологічні процеси, пов'язані з вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, а також методи діагностики, лікування та профілактики ускладнень вагітності та пологів. Акушерство — одна з найдавніших медичних дисциплін. У давні часи жінки народжували без допомоги або з допомогою однієї із старших жінок у родині. На подальших етапах розвитку суспільства з'явились люди, що почали займатись
 • ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗВИТОК АКУШЕРСТВА В УКРАЇНІ
  Акушерство (від франц. accoucher — народжувати) — галузь клінічної медицини, що розглядає фізіологічні та патологічні процеси, пов'язані з вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, а також методи діагностики, лікування та профілактики ускладнень вагітності та пологів. Акушерство — одна з найдавніших медичних дисциплін. У давні часи жінки народжували без допомоги або з допомогою однієї із старших жінок у родині. На подальших етапах розвитку суспільства з'явились люди, що почали займатись
 • Педіатрія. Акушерство і гінекологія
  В інтересах поглибленого вивчення окремих видів патології постало питання про спеціалізацію лікарів і виділення спеціалізованих лікарень та відділів. Першими відокремилися від загальної терапії педіатрія й акушерство. У 1834 р. в Петербурзі на .благодійні кошти було створено першу в Росії лікарню для дітей (третя в Європі; перша 1769 р.— в Лондоні, друга 1802 р.— в Парижі). Пізніше благодійні лікарні для дітей було відкрито в Москві. У вищих школах викладання педіатрії відокремилося значно
 • ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
  Первым преподавателем акушерства в Московском университете с 1764 г. был проф. И. Ф. Эразмус. Преподавание носило чисто теоретический характер. Согласно предписанию медицинской канцелярии, И. Ф. Эразмус, не знавший русского языка, читал слушателям лекции на немецком языке (на дому). В 1768 г. И. Ф. Эразмуса сменил один из первых русских профессоров С. Г. Зыбелин, а с 1775 г. акушерство начал читать проф. Ф. Ф. Керестури. С 1790 по 1818 г. преподавание повивального искусства и науки о женских
 • Контрольные вопросы к экзамену по акушерству для студентов IV курса лечебного факультета
  1.Акушерство и гинекология как наука. Основоположники отечественного акушерства и гинекологии. Перинатальное направление в современном акушерстве. 2.Типы акушерских стационаров. Структура городского родильного дома 3.Основные показатели работы акушерского стационара. 4.Материнская смертность. Определение. Частота. Структура причин. Степени риска. Приказ № 584. 5.Перинатальный период. Перинатальная смертность. Определение. Частота. Структура. Причины. 6 Основные показатели работы женской
 • Глава 28АНЕСТЕЗИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
  Своими успехами акушерство в значительной степени обязано появлению в штате родовспомогательных учреждений анестезиологов и круглосуточно функционирующей службы анестезиологии и реанимации. Внедрение современных методов обезболивания и интенсивной терапии снизило риск родов и операции кесарева сечения у женщин с осложненной беременностью и тяжелыми сопутствующими заболеваниями при позднем токсикозе беременных, у пожилых первородящих, у рожениц с пороками сердца, заболеваниями органов дыхания и
 • АНЕСТЕЗИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
  Своими успехами акушерство в значительной степени обязано появлению в штате родовспомогательных учреждений анестезиологов и круглосуточно функционирующей службы анестезиологии и реанимации. Внедрение совре­менных методов обезболивания и интенсивной терапии снизило риск родов и операции кесарева сечения у женщин с осложненной беременностью и тяжелы­ми сопутствующими заболеваниями при позднем токсикозе беременных, у по­жилых первородящих, у рожениц с пороками сердца, заболеваниями органов дыхания
 • Достижения отечественных ученых в акушерстве, гинекологии и биотехнике размножения животных
  В становление отечественного ветеринарного акушерства большой вклад внес Н.Ф. Мышкин (1864-1944). Им были разработаны клинический метод диагностики стельности, мероприятия по лечению и профилактике задержания последа и родильного пареза у коров, обобщены данные по этиологии, диагностике и лечению маститов. В 1931 г. Н.Ф. Мышкин издал первый отечественный учебник по акушерству для ветеринарных вузов, который выдержал четыре издания. В том же году издано руководство по борьбе с бесплодием
 • Занятие 8 Тема: РАЗВИТИЕ АКУШЕРСТВА И ПЕДИАТРИИ В РОССИИ В XVIII И XIX ВЕКАХ
  Цели и задачи: 1. Ознакомить студентов с состоянием акушерства и педиатрии в России в ХVIII и ХIХ веках. 2. Добиться уяснения студентами объективной необходимости развития акушерства и педиатрии в России. Логическая структура и основные элементы занятия: Проблема борьбы с детской заболеваемостью и смертностью в России в XVIII веке. Роль в решении этой проблемы трудов М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, Н.М. Максимовича-Амбодика, С.Г. Зыбелина и др. Развитие отечественной педиатрии в XIX
 • Глава 22УЗКИЙ ТАЗ - ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
  Патология «узкий таз» всегда считалась наиболее сложным разделом акушерства, так как требовалась точная оценка соразмерности с плодом, знание особенностей биомеханизма, выдержка при ведении родов в сочетании с умением своевременно уловить опасность для матери и плода.Раньше специалисты говорили: «Щипцы для узкого таза как кулак для глаза»; «Посмотри, как ведет роды при узком тазе, тогда скажешь хороший ли это акушер». Однако время изменилось и если имеет место высокая степень диспропорции
 • 10.4. СЕПСИС И СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК В АКУШЕРСТВЕ
  В начале XXI века сепсис продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем современной медицины в силу неуклонной тенденции к росту числа больных и стабильно высокой летальности, которую демонстрируют даже самые авторитетные отечественные и зарубежные клиники. В целом в Европе ежегодно регистрируется до полумиллиона случаев сепсиса.При исследовании частоты сепсиса установлено, что только в США ежегодно регистрируется от 300 000 до 500 000 случаев летальных исходов, при которых погибает от
 • Глава 7ИЗОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ И ИММУНОКОНФЛИКТ В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ
  Проблема иммунологических взаимоотношений плода и материнского организма до последнего времени остается акту- альной и обьединяет ряд вопросов, требующих незамедлитель- ного решения в акушерстве и микропедиатрии. Установление того факта, что изоантигенная несовместимость по отдельньїм факторам крови может явиться причиной целого ряда осложнений в педиатрической и акушерской практике, изучение вопросов изосерологии крови внесло значительньш вклад в прак- тическую медицину. Большие успехи
 • УЗКИЙ ТАЗ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
  ФОРМЬІ ТАЗА (КЛАССИФИКАЦИЯ)В настоящее время в акушерстве целесообразно пользоваться классификацией, когорая позволяет учитьшать такие анатомичес- кие строения женского таза, как форма входа и широкой части полости, величина диаметров таза, форма и величина переднего и заднего сегментов таза, степень кривизни и наклон крестца, форма и величина лонной дуги и др.В 1865 г. А. Я. Крассовский опубликовал «Курс практического акушерства», в которий било включено описание неправильностей женского таза.
 • Развитие акушерства и педиатрии
  Основоположниками отечественного акушерства и гинекологии являются: + Н.М. Максимович-Амбодик + В.Ф. Снегирев + А.Я. Крассовский - С.Г. Зыбелин Автором первого отечественного руководства по акушерству «Искусство повивания, или наука о бабичьем деле» является: - М.Л. Ломоносов - С.А. Громов - С.Ф. Хотовицкий + Н.М. Максимович-Амбодик - В.Ф. Снегирев Письмо к графу Шувалову «О размножении и сохранении российского народа» написал: - Н.М. Максимович-Амбодик - С.Г. Зыбелин + М.В.
 • ОСЛОЖНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ
  Акушеры и анестезиологи, работающие в акушерстве, несут груз двойной ответственности: за мать и дитя. Причем, во время проведения общей анестезии при родоразрешении мать должна находиться в состоянии сна, а плод — бодрствовать. Кроме того, особенностью ситуации является то, что анестезиолог, как правило, имеет дело с практически здоровыми молодыми женщинами, у которых не предполагается развития каких-либо осложнений. Однако ситуации, связанные с проведением анестезии в акушерстве, связаны с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 42
- Авиационная медицина - Акушерство - Аллергология - Анатомия человека - Анестезиология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Венерические болезни - Внутренние болезни - Гастроэнтерология - Гематология - Гериатрия - Геронтология - Гигиена - Гинекология - Гистология - Глазные болезни - Детская хирургия - Дефектология - Здравоохранение - Инфекционные болезни - Искусственные органы - Кардиология - Клиническая иммунология - Клиническая лабораторная диагностика - Клиническая медицина - Кожные болезни - Космическая медицина - Курортология - Лечебная физкультура - Лучевая диагностика - Лучевая терапия - Медико-биологические науки - Медико-социальная экспертиза - Медицина катастроф - Медицина труда - Медицинская генетика - Медицинская паразитология - Медицинская техника - Медицинская этика - Морская медицина - Наркология - Народная медицина - Наследственные болезни - Нейрохирургия - Нервные болезни - Нетрадиционная медицина - Нефрология - Онкология - Ортопедия - Основы медицинских знаний - Паллиативная медицина - Патологическая анатомия - Патологическая физиология - Педиатрия - Первая помощь - Переливание крови - Профилактическая медицина - Психиатрия - Пульмонология - Реаниматология - Ревматология - Сердечно-сосудистая хирургия - Социальная медицина - Спортивная медицина - Стоматология - Судебная медицина - Терапия - Технология получения лекарств - Токсикология - Травматология - Трансплантология - Урология - Фармакогнозия - Фармакология - Фармацевтическая химия - Фармацевтические науки - Фармацевтическое дело - Физиология человека - Физиотерапия - Фтизиатрия - Химиотерапия и антибиотики - Хирургия - Эмбриология - Эндокринология - Эпидемиология -